Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Festivalfokus!

Ei av Telemarkfestivalen sine viktigaste oppgåver er å ta vare på og halde liv i folkemusikken. Folkemusikken er eit levande kulturuttrykk i stadig utvikling, og samstundes er den ein viktig del av kulturarven vår. Telemarkfestivalen og andre såkalla nisjefestivalar i Noreg skipar til sine festivalar med særeigne, kunstnariske ambisjonar og forskjellige økonomiske vilkår. Dei siste åra har pandemien sett kulturlivet på prøve, og festivalane kunne ikkje gjere det dei eigentleg skulle. Krig i Ukraina og uro i verda fører med seg uvisse. Prisane stig, og det er usikkert om folk kan og vil gå på konsert i same grad som før. Korleis påverkar dette festivalane?

I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Telemarkforsking inviterer Telemarkfestivalen til eit seminar der me vil rette fokus mot korleis det har vore å skipe til festival i krevjande tider, og me vil òg rette blikket framover – korleis ser framtidas festivalar ut?

 

Seminaret vil innehalde innleiingar og presentasjonar, samt ein panelsamtale med representantar frå festivalar og andre aktuelle organisasjonar.

 

FAGSEMINAR: Arrangement og engasjement – kva no festivalleiarar?

Kulturstudiane ved USN Bø i samarbeid med Telemarkfestivalen og Telemarksforsking inviterer til fagseminar i opningsveka.

 

Fredag 19. august kl. 10.00 – 13.00 på Kroa i Bø

 

PROGRAM 

Kl. 09.45 – 10.00 Kaffi

Kl. 10.00 – 10.10 Velkomen v/Heidi Stavrum, professor i kulturstudiar, USN og Mari Torvik Heian, seniorforskar, Telemarksforsking

Kl. 10.10 – 10.40 Statusrapport: Musikk-Noreg etter pandemien

Innleiing ved Ola K. Berge, seniorforskar, Telemarksforsking

Det er usikre tider i musikk-Noreg. Pandemi og lockdown sette kulturlivet på prøve, og to festivalsesongar vart avlyst. No fører krig og uro i verda til økonomisk uvisse, og det er usikkert om folk vil prioritere å gå på konsertar. Som om ikkje det var nok, står festivalane framfor eit omfattande grønt skifte. Kva er dei største utfordringane som arrangørar står ovanfor i ei uroleg tid? Og korleis kan dei møte desse?

Kl. 10.40 – 11.00  Kva kompetanse trengs i musikkbransjen no og kvifor?

Innleiing ved Marit Stokkenes, fagansvarleg ved Musikkontoret ØKS

Kl. 11.00 – 11.15 Pause

Kl. 11.15 – 12.15 Panelsamtale: Festivalleiarar og arrangørar – kva no?

Korleis skal ein jobbe for å oppretthalde eit breitt festival- og konserttilbod med god musikalsk kvalitet i tida framover, og korleis skal ein få publikum opp av sofaen og ut på festival og konsert?

Korleis jobbar arrangørar for å oppretthalde aktiviteten og kvaliteten, og kva gjer dei for å trekke til seg publikum og frivillige?

Paneldeltakarar: André Nesheim, bookingmedarbeidar i SALT art & music, Kristoffer Mosfjeld, dagleg leiar Telemarkfestivalen, Marit Stokkenes, ØKS og Ola K. Berge, Telemarksforsking. Samtala blir leia av Heidi Stavrum frå USN.

Festivalen By:larm deltek også på seminaret, i høve nytt samarbeid mellom festivalen og BA i kulturleiing ved USN.

Kl. 12.15 Musikalsk innslag v/André Nesheim, kjend frå The Voice!

Kl. 12.30 Slutt/pause

Flytting av arrangement på grunn av regn vert bestemt om morgonen same dag og vert varsla på Facebook, heimesider og med plakatar på festivalkontor og arenaer.